Psykoterapi
Psykoterapi

Psykoterapi innebär att man behandlar psykiska problem med olika slag av psykologiska metoder. Psykoterapin kan se olika ut, tyngdpunkten i behandlingen kan ligga i samtal, men samtalen kan också kombineras med olika praktiska metoder/ verktyg för inlärning av nya handlingssätt. Psykoterapin kan vara kortvarig (10-20 ggr) och fokusera på behandling av de avgränsade problemområden som man kommit överens om tillsammans, eller bestå av långvarig behandling som pågår i flera år.

Det finns olika psykoterapeutiska inriktningar, och de skiljer sig i fråga om bakgrundsteori och angreppssätt. Till de centrala inriktningarna hör kognitiv terapi, kognitiv beteendeterapi, psykodynamisk terapi samt familjeterapi. Besöksintervallen varierar delvis beroende på terapeutisk inriktning, men uppgår i allmänhet till 1g/vecka.

En psykoterapeut är en legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Titeln får endast användas av en person som beviljats tillstånd för detta av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården). För att bli psykoterapeut krävs lämplig grundutbildning (t.ex psykolog, specialistläkare i psykiatri, sjukskötare eller socialarbetare) och tillräcklig arbetserfarenhet samt specialiseringsutbildning som uppfyller kriterier som har fastställts för denna. (Titeln terapeut kan däremot användas av vem som helst).

Kognitiv beteendeterapi och familjeterapi

Inom Cityläkarna kan vi erbjuda kognitiv beteendeterapi samt familjeterapi

Kognitiv beteendeterapi

Är en målinriktad, systematisk och klientcentrerad terapi, där man tillsammans med patienten granskar de problem som man tillsammans kommit överens om. Inom kognitiv beteendeterapi anses beteendet omfatta funktioner på tanke-, känslo- och beteendenivå. Kognitiv beteendeterapi fäster lika stor vikt vid känslor, beteende och tänkesätt och utnyttjar principerna för inlärningspsykologi i sin bakgrundsteori.

Behandlingen fokuserar på nuvarande problem och faktorer som upprätthåller problemen. Avsikten med behandlingen är att lära patienten nya metoder för självkontroll och att med hjälp av hemuppgifter öva på dessa även mellan terapisessionerna. Längden på behandlingen varierar beroende på vilket problem som skall behandlas och kan vara kort eller lång.

Familjeterapi

Är ett sätt att utforska, förstå och behandla störningar i familjens interna interaktion och hos de enskilda familjemedlemmarna samt det lidande som dessa förorsakar. De teoretiska utgångspunkterna finns i psykodynamisk teori, kognitiv teori, gruppterapi, psykoterapi vid psykoser, psykoterapi för barn och i synnerhet i systemcentrerad familjeforskning. Det förekommer stora variationer i behandlingens längd, behandlingsintervallet och behandlingens sammansättning.

Familjeterapi används både som självständig terapi och som stödbehandling vid andra former av psykoterapi, vilket innebär att den även kan vara en integrerad del av patientens övriga behandlingsprocess och användas under perioder av olika längd i flera skeden av behandlingen.

Hur söker man sig till behandling?

Man kan söka sig till privat psykoterapi på olika sätt. Man kan boka tid direkt hos en psykoterapeut eller hos en specialistläkare i psykiatri för en bedömning. Vem som helst kan gå i psykoterapi om man står för kostnaderna själv. Vissa försäkringar täcker även psykoterapi.

FPA kan bevilja psykoterapi som rehabilitering enligt prövning för personer som fyllt 16 år, denna benämns rehabiliterande psykoterapi. En person skall ha haft en minst 3 månader lång, regelbunden psykiatrisk vårdrelation samt en diagnostiserad sjukdom som väsentligt försämrar arbets- eller studieförmågan för att personen skall kunna beviljas rehabiliterande psykoterapi. FPA ersätter då en del av kostnaderna.

Avgifterna för individuell terapi varierar. För att få psykoterapi som rehabiliterande psykoterapi av FPA krävs det ett B-utlåtande av behandlande specialistläkare i psykiatri gjort på basen av minst 2 besök.

För mera information om rehabiliterande psykoterapi och hur man ansöker hänvisas vänligen till www.kela.fi/ svenska/rehabilitering/rehabiliterande psykoterapi.

Det är bra att man tar kontakt med den tilltänkta psykoterapeuten före man ansöker om rehabiliterande psykoterapi, dels för att höra om psykoterapeuten har möjlighet att ta nya patienter för tillfället, dels för ett besök för en första bedömning.

Observera att det finns särskilda bestämmelser för psykoterapi inom ramen för krävande medicinsk rehabilitering www.kela.fi/svenska.

Psykoterapeuter