Psykisk hälsa
Team för psykisk hälsa

Teamet för psykisk hälsa på Cityläkarna består av personer i olika yrkeskategorier: specialsjukskötare i psykiatri, psykologer, socialkurator och specialistläkare i psykiatri (=psykiater). Alla har lång arbetserfarenhet och de flesta har psykoterapikompetens. Teamet kan utföra bedömningar, utredningar och behandlingar av olika slag.

Personerna i teamet träffar vanligen patienten individuellt. Vid behov kan vi konsultera varandra och samarbeta i syfte att erbjuda bästa möjliga insats enligt de behov som finns. Vid behov och då det är tillämpligt kan vi träffas även genom videosamtal.  

Du kan läsa mer om oss som jobbar i teamet här intill.

Verksamheten – vad vi jobbar med

Målgrupp
Målgruppen är vuxna, barn och ungdomar.

Stödsamtal
Stödsamtal i olika skeden av livet eller arbetslivet då det behövs professionell stödinsats.

Krissamtal
Vid situationer i livet där behov av hjälp uppstår kan vi möta upp med professionellt stöd.

Individuell kort- och långtidspsykoterapi
Regelbundna träffar med varierande intervall, oftast 1 gång/vecka eller var annan vecka, för behandling av psykiska problem med olika psykologiska metoder. Läs mer om psykoterapi här.

Bedömning av psykiatrisk problematik
Har du problem med din psykiska hälsa och önskar bedömning och vid behov en behandlingsplan kan vi hjälpa dig med detta.

Diagnostisering av psykiatrisk problematik
Vid behov av noggrannare diagnos och behandlingsplanering behövs ett besök hos specialistläkare i psykiatri.

Neuropsykiatrisk utredning
Vid misstanke om neuropsykiatrisk problematik kan utredning göras av psykolog och specialistläkare i psykiatri i samarbete.

Behandling av psykiatrisk problematik 
Kan omfatta stödsamtal och psykoterapi men även medicinering, akupunktur samt neuromodulationsbehandling (tDCS).

Arbetsförmågebedömningar
I samband med långvariga sjukskrivningar kan en noggrannare planering av återgång i arbetet, yrkesrehabiliterande åtgärder, planering av pensions- /rehabiliteringsstödslösningar erbjudas.

Arbetshandledning
Vi har möjlighet att ta handledningsuppdrag. Dessa kan göras i grupp eller individuellt och avtalas utifrån uppdragets utformning.

Handledning i ledarskap
Handledning i ledarskap kan erbjudas utifrån individuella avtal och önskemål.

Parsamtal
Parsamtal i syfte att lösa problem, konflikter, kriser och komma vidare.

Föräldrastöd
När barnet/ungdomen är drabbad av ohälsa kan föräldrar behöva professionellt stöd.

Gruppinterventioner av olika slag enligt behov
Behov av gruppintervention kan uppstå t.ex. vid kriser, katastrofer, konflikter. Situationer där en genomgång i grupp ger positiv följdverkan.